Masz pytania?

Zadzwoń +48 517 665 155

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej MojeDostawy.pl

Spis treści Polityka Prywatności:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych
 3. Udostępnianie danych osobowych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „cookies”
 6. Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mojedostawy.pl jest Marek Piotrów, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MojeDostawy.pl Marek Piotrów wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Miejsce wykonywania działalności: ul. Krzyżówki 1B/48, 03-193 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Krzyżówki 1B/48, 03-193 Warszawa, NIP: 7542721320, REGON: 384132882, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@mojedostawy.pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Regulamin strony internetowej oraz usług dostępny jest pod adresem https://www.mojedostawy.pl/regulamin/

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres (zamieszkania),
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • dane dotyczące preferencji użytkownika.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową www.mojedostawy.pl w przypadku:
  • realizacja zamówień dokonywanych przez użytkowników,
  • przesyłanie informacji handlowych i marketingowych,
  • poprawa jakości i funkcjonalności usług świadczonych przez Administratora,
  • przeprowadzenie analiz i badań statystycznych,
  • przetwarzanie danych w celach archiwalnych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Zakres zbierania danych osobowych:
  • Administrator zbiera jedynie te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do realizacji celów określonych powyżej.
  • Użytkownik może korzystać ze strony internetowej mojedostawy.pl anonimowo, jednak w takim przypadku Administrator będzie miał ograniczony dostęp do informacji potrzebnych do realizacji powyższych celów.
 5. Okres archiwizacji danych osobowych:
  • Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po zakończeniu tych celów dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przez przepisy prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  • Miesiąc archiwizacji danych zostanie ustalony w sposób zgodny z przepisami prawa i będzie dostępny dla użytkowników w Polityce Prywatności na stronie internetowej mojedostawy.pl. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez stronę internetową i zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany w celu profilowania użytkowników, o ile zostanie wyrażona na to zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją takiego profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, który umożliwi podejmowanie decyzji dotyczących tej osoby lub analizę i przewidywanie jej preferencji, zachowań i postaw.
 7. Użytkownik może w każdym czasie skorzystać z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem, używając danych kontaktowych podanych na stronie internetowej mojedostawy.pl.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.      Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej.
 2. Dostawcy usług, którym Administrator przekazuje dane osobowe użytkowników, są zobowiązani do przestrzegania takich samych standardów ochrony prywatności, jakie nakłada na siebie Administrator.
 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby wybierać tylko zaufane i bezpieczne firmy dostawcze i usługodawców, z którymi udostępnia dane osobowe użytkowników
 5. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim w innych celach niż te, o których mowa w niniejszym dokumencie.
 6. W przypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dostawcom usług, niemożliwe jest korzystanie z usług oferowanych przez Administratora, które wymagają przekazywania tych danych.

4.      Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@mojedostawy.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.      Pliki „COOKIES”

 1. Strona internetowa Administratora wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz pozwalają na gromadzenie informacji na temat sposobu korzystania ze strony przez użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są różne rodzaje plików „cookies”, w tym:
  • sesyjne pliki „cookies” – przechowywane są tylko podczas korzystania z strony i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  • stałe pliki „cookies” – przechowywane są na urządzeniu użytkownika przez określony czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
  • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony,
  • analizy ruchu na stronie internetowej i zbierania statystyk, które pomagają w doskonaleniu strony,
  • zapamiętania sesji użytkownika na stronie internetowej.
 4. Użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami plików „cookies”, w tym zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu lub usunąć je w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami „cookies” udostępnia przeglądarka internetowa.

6.      Postanowienia końcowe

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność swoich użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo ich danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do zmiany swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Polityka prywatności mojedostawy.pl może ulec zmianie, w związku z czym Administrator zastrzega sobie prawo do jej aktualizacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do Polityki Prywatności, Administrator poinformuje o tym użytkowników na stronie internetowej mojedostawy.pl.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie kwestie związane z ochroną prywatności i danych osobowych użytkowników są objęte prawem polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Korzystanie z serwisu www.mojedostawy.pl oznacza akceptację przez użytkownika postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

Zgodnie z obecnym prawem polityka prywatności opisana powyżej wydaje się być zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.