Koszyk

Masz pytania? Zadzwoń +48 517-665-155

Regulamin

Regulamin Serwisu MojeDostawy.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 4. Warunki korzystania z Serwisu MojeDostawy.pl
 5. Warunki Płatności Cyklicznych w Serwisie MojeDostawy.pl
 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem:
http://mojedostawy.pl/?page_id=3

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis MojeDostawy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis MojeDostawy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Serwisu MojeDostawy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.mojedostawy.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Marek Piotrów wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą mojedostawy.pl Marek Piotrów, adres siedziby: ul. Krzyżówki 1B/48, 03-193 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Krzyżówki 1B/48, 03-193 Warszawa, NIP: 7542721320, REGON: 384132882, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: [email protected], tel. 517665155.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. UMOWA – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
  6. USŁUGA – dostawa oraz prowadzenie konta klienta przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  8. SERWIS MojeDostawy.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.mojedostawy.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Usługodawca oferuje i sprzedaje Usługobiorcom produkty oraz swoje usługi.
 3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
   3. sprzedaż produktów,
   4. dostawę zakupionych produktów na adres wskazany przez klienta, w regionach objętych zasięgiem dostaw MojeDostawy.pl, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie MojeDostawy.pl,
   5. ceny wyrażone są w złotych polskich (zł). (nie wystawiamy Faktur VAT, gdyż nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT).
   6. cena produktu nie obejmują jego dostawy, cena dostawy jest osobną pozycją i zależna jest od rodzaju oraz ilości wybranego produktu,
   7. prowadzenie konta klienta w Serwisie MojeDostawy.pl.
   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów produktów i dostaw, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych regionów, jak i rezygnacji z dostaw do regionów uprzednio obsługiwanych.
   9. Zamówienia składane poprzez Serwis MojeDostawy.pl. W celu dokonania zakupu produktów Serwisie MojeDostawy.pl klient powinien:
    – wybrać produkty które mają zostać dostarczone, korzystając z Serwisu MojeDostawy.pl,
    – wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny,
    – zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu MojeDostawy.pl zawierający politykę prywatności”,
    – wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „Kupuję i Płacę”.
   10. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji.
   11. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis MojeDostawy.pl dochodzi z chwilą użycia przez Usługobiorcę przycisku: „Kupuję i Płacę”.
   12. Prawo odstąpienia od umowy, oparte jest na zasadach ogólnych, czyli Usługobiorca ma prawo do 14 dni zwrócić zakupiony towar. Proces zwrotu, reklamacji czy odstąpienia od Umowy opisany jest w kilku krokach:
    – wysłać maila na adres [email protected] lub zadzwonić na numer 517-665-155.
    – w zależności od sytuacji sposób zwrotu może być następujący: Usługobiorca dostarcza do Usługodawcy zwracany towar (osobiście lub wysyłkowo), Usługodawca będąc w regionie Usługobiorcy odbierze zwracany towar (najcześciej raz w tygodniu)
    – Usługobiorca otrzymuje zwrot wpłaconych środków na konto bankowe.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MojeDostawy.pl
  1. Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem iż adres dostawy jest obsługiwany przez Usługodawcę.
  2. Warunki przyjmowania zamówienia i płatności:
   – zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   – zamówienia na czwartek przyjmowane są najpóźniej do wtorku do godziny 20:00,
   – Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie poprzez dokonanie transakcji za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online drogą elektroniczną PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, lub w wyjątkowych przypadkach na rachunek bankowy: 25 1140 2004 0000 3902 7908 8260
  3. Dostawy odbywają się w czwartki, po między godziną 14:00 a 22:00, produkt zostaje dostarczony pod drzwi Usługobiorcy, celem dostawy pod nieobecność Usługobiorcy należy podać kod dostępu do klatki tak by osoba dostarczająca mogła dostarczyć zamawiany produkt.
  4. Po dostarczeniu produktu pod drzwi Usługobiorcy, Usługodawca wysyła mail lub/i sms z powiadomieniem o wykonanie usługi dostawy. W tym momencie odpowiedzialność za dostarczone produkty przechodzi od Usługodawcy do Usługobiorcy.
  1. MojeDostawy.pl dostarcza drogą elektroniczną dokument sprzedaży, jednocześnie dokument ten nie jest paragonem fiskalnym, gdyż forma sprzedaży nie podlega takiemu obowiązkowi.
  2. Faktury VAT nie są wystawiane, gdyż MojeDostawy.pl nie jest podmiotem płacącym Podatek VAT.
  3. Dokument sprzedaży dostarczany jest elektronicznie
  4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres zależny od wybranego wariantu, nie dłużej jednak niż od dnia zamówienia do planowanego ostatniego dnia dostawy.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Mojedostawy.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie MojeDostawy.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. WARUNKI PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH W SERWISIE MojeDostawy.pl
  1. Cykliczność płatności – czyli co jaki czas pobierana jest opłata.
   W zależności od dokonanego wyboru Usługobiorcy cykliczność może być cotygodniowa, opłata pobierana będzie w dniu dostawy, po dostawie.
  2. Wysokość płatności w danym okresie – czyli jaka jest pobierana opłata. W zależności od dokonanego wyboru Usługobiorcy, wysokość pobieranej opłaty zależna jest od ceny za produkt oraz kosztów jego dostawy.
  3. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych – czyli jak wyłączyć subskrypcje. Zarządzanie swoją subskrypcją jest możliwe po zalogowaniu się na swoje konto poprzez kliknięcie „Moje Konto” w Serwisie MojeDostawy.pl i przejście do zakładki „Moje Subskrypcje”. Przycisk Anuluj powoduje wstrzymanie realizacji subskrypcji co powoduje iż produkt nie będzie dostarczany a opłata nie będzie pobierana. W każdej chwili użytkownik może ponownie włączyć subskrypcję co będzie się wiązało z rozpoczęciem ponownej dostawy oraz pobieraniem opłat.
  4. W przypadku jeśli wstrzymanie realizacji subskrypcji przez Usługobiorcę nastąpi w dzień przed dniem dostawy, to dostawa odbędzie się w całości. Wstrzymanie subskrypcji nastąpi licząc od kolejnych dostaw.
  5. Wszelkie produkty zakupione w usłudze subskrypcji przechowywane są przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu.
  1. Informacje o bezpieczeństwie przechowywania tokenów.
   1. Serwis jest zabezpieczony z użyciem szyfrowanego protokołu SSL (https).
   2. Każdy użytkownik ma swoje konto.
   3. Konto użytkownika zabezpieczone jest hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków w tym małą, dużą literą, liczbą oraz znakiem specjalnym. Hasło powinno być regularnie zmieniane co 90 dni oraz powinno być inne od 4 poprzednich, przypomnienie w tej sprawie będzie wysyłane mailowo.
   4. Konto użytkownika jest blokowane czasowo po 5 nieudanych próbach logowania.
   5. W przypadku zidentyfikowania procederu przejmowania kont lub włamań na konta klientów w Serwisie MojeDostawy.pl zobowiązujemy się do:
    • poinformować o tym niezwłocznie PayU, jednak nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od wystąpienia incydentu,
    • przygotować niezbędne wyjaśnienia określające przyczyny zaistniałej sytuacji wraz ze sposobem ich usunięcia,
    • przekazać PayU listę kont Klientów w Serwisie MojeDostawy.pl, co do których istnieje podejrzenie przejęcia.
 6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mojedostawy.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.mojedostawy.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mojedostawy.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mojedostawy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.