Regulamin MojeDostawy.pl

Spis treści regulaminu MojeDostawy.pl

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 4. Zasady korzystania z MojeDostawy.pl
 5. Zasady subskrypcji
 6. Zasady zakupu produktów w opakowaniach zwrotnych
 7. Zasady zmiany cen produktów
 8. Zasady dostaw i wysyłki
 9. Odstąpienie od umowy i reklamacje
 10. Postanowienia końcowe

1 – Definicje

 1. Dostawca – Podmiot gospodarczy: MojeDostawy.pl Marek Piotrów, ul. Krzyżówki 1B/48, 03-193 Warszawa, NIP: 7542721320, REGON: 384132882, wpisaną do CEIDG, adres poczty elektronicznej: kontakt@mojedostawy.pl, telefon kontaktowy: +48 517 665 155.
 2. Klient – Uzytkownik który dokonał co njmniej jednej transakcji u Dostawcy.
 3. Newsletterusługa elektroniczna, która pozwala na subskrypcję i otrzymywanie bezpłatnych informacji od Dostawcy.
 4. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z MojeDostawy.pl.
 5. Umowa – umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. MojeDostawy.plstrona internetowa z ofertą produktów i usług Dostawcy.
 7. Subskrybent – Klient korzystający z zakupów subskrybowanych.
 8. Usługa – usługi oferowane przez Dostawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi elektronicznej.

2 – Postanowienia ogólne

 1. Każdy bez względu na pochodzenie etniczne, narodowość lub rasę, religię, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, niepełnosprawność, płeć, wiek, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może być Użytkownikiem MojeDostawy.pl.
 2. Polityka Prywatności MojeDostawy.pl jest dostepna pod adresem: www.mojedostawy.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Dostawcę, zasady ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Użytkownik podejmując czynności zmierzające do korzystania z usług MojeDostawy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3 – Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Dostawca świadczy następujące usługi za pośrednictwem MojeDostawy.pl:
  • korzystanie ze strony i podstron internetowcyh pod adresem www.mojedostawy.pl
  • korzystanie z formularzy: kontaktowych, logowania, rejestracji, reklamacji oraz zamówień,
  • korzystanie z Newslettera,
  • sprzedaż produktów,
  • subskrypcję produktów,
  • dostawę zakupionych produktów
  • wysyłkę zakupionych produktów
 2. Ceny za usługi i produkty wyrażone są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT.
 3. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy lub wysyłki, które są osobno naliczane i zależą od rodzaju i ilości wybranego produktu. Aktualny ceninnik dostępny na stronie www.mojedostawy.pl/dostawa/
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów świadczonych usług, w tym do wprowadzania lub wycofywania produktów i usług, zmiany cen oraz wprowadzania lub rezygnacji z obsługi dostaw w określonych regionach.

4 – Zasady korzystania z MojeDostawy.pl

 1. Aby dokonać transakcji na MojeDostawy.pl, Użytkownik powinien:
  – wybrać produkt(y), które mają zostać dostarczone, korzystając z MojeDostawy.pl,
  – prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny,
  – zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie checkboxa: [ ] „Przeczytałem/em i akceptuję Regulamin”,
  – potwierdzić zamówienie i zobowiązać się do zapłaty określonej kwoty, używając przycisku: „Kupuję i Płacę”.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.
 3. Szczegóły dostaw są dostępne na stronie www.mojedostawy.pl/dostawa
 4. Po dostarczeniu produktu pod drzwi Klienta, Dostawca wysyła e-maila i/lub SMS z powiadomieniem o wykonanej usłudze. W tym momencie odpowiedzialność za dostarczone produkty przechodzi z Dostawcy na Klienta.
 5. Warunki przyjmowania zamówienia i płatności:
  – zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  – Klient jest zobowiązany do zapłaty w jednej z wybranych form płatności Karta płatnicza, przelew on-line, poprzez dokonanie transakcji za pośrednictwem MojeDostawy.pl
  lub w wyjątkowych przypadkach na rachunek bankowy: 25 1140 2004 0000 3902 7908 8260
 6. podmioty świadczące obsługę płatności online drogą elektroniczną oraz kartami to
  Blue Media S.A., mElements S.A. (Paynow online) oraz PayU S.A.
 7. Złożenie zamówienia przez Użytkownika za pomocą przycisku: „Kupuję i Płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dostawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5 – Zasady subskrypcji

 1. Subskrypcja produktów polega na uruchomieniu generowania regularnych zamówień w oparciu o pierwotne zamówienie z płatnością cykliczną. Użytkownik może wybrać cykliczność płatności od tygodnia do czterech tygodni, a opłata pobierana będzie na 1 dzień przed dniem dostawy. Wysokość pobieranej opłaty zależy od ceny produktu oraz kosztów dostawy wybranych przez Użytkownika.
 2. Aby zarządzać swoją subskrypcją, Użytkownik powinien zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki „Moje Subskrypcje”, gdzie ma możliwość zawieszenia lub anulowania subskrypcji. Zawieszenie spowoduje wstrzymanie realizacji subskrypcji i nie będzie prowadziło do pobrania opłaty. Użytkownik może w każdej chwili ponownie włączyć subskrypcję, co spowoduje rozpoczęcie ponownej dostawy i pobieranie opłat.
 3. Dane kart płatniczych w usłudze subskrypcji przechowywane są przez PayU S.A. MojeDostawy.pl jest zabezpieczony szyfrowanym protokołem SSL (https). Każdy Użytkownik ma swoje konto zabezpieczone hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków, w tym małej i dużej litery, cyfry oraz znaku specjalnego. Hasło powinno być zmieniane co 90 dni i różnić się od czterech poprzednich. W przypadku pięciu nieudanych prób logowania, konto jest blokowane czasowo.
 4. W przypadku podejrzenia przejęcia kont lub włamań na konta klientów w MojeDostawy.pl, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować PayU o incydencie, przygotować wyjaśnienia przyczyn incydentu wraz z proponowanym sposobem ich usunięcia oraz przekazać PayU listę kont klientów, co do których istnieje podejrzenie przejęcia.

6 – Zasady zakupu produktów w opakowaniach zwrotnych

 1. Aby skorzystać z możliwości wymiany opakowań, Użytkownik powinien wykupić kaucję przy składaniu zamówienia. Kaucja pobierana jest w celu zabezpieczenia roszczeń Dostawcy z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia opakowań zwrotnych. Jeśli Użytkownik nie posiada swoich własnych transporterów i opakowań na wymianę, powinien wybrać opcję „Nie mam skrzynki” przy składaniu zamówienia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zwrotu opakowań na wymianę przy każdej dostawie zgodnie z wybraną cyklicznością dostaw. Częściowy zwrot opakowań jest również możliwy. Jeśli Użytkownik nie zwróci opakowań dłużej niż 2 cykle dostaw lub zniszczy jakiekolwiek z nich, Dostawca ma prawo naliczenia dodatkowych opłat według poniższej stawki:
  • 0,86 zł brutto za każdą butelkę 0,3 i 0,33L
  • 3 zł brutto za każdą butelkę 1L, 0,9L i 0,7L.
  • 6 zł brutto za każdy syfon 1,8L/2L
  • 25 zł brutto za każdy transporter na 6 butelek 1L
  • 25 zł brutto za każdy transporter na 20 lub 24 butelki 0,33l i 0,3L
  • 37 zł brutto za każdy transporter na 12 butelek 1L/0,9L lub 0,7L
  • 45 zł brutto za każdy transporter na syfony
 3. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z usług Dostawcy, powinien poinformować o tym drogą mailową na adres kontakt@mojedostawy.pl lub zadzwonić/wysłać SMS na numer +48 517 665 155. Po zgłoszeniu rezygnacji, Użytkownik zobowiązuje się zapewnić możliwość odbioru opakowań zwrotnych przez Dostawcę pod adresem ostatniej dostawy w terminie przypadającym na dzień tygodnia zgodny z harmonogramem dostaw.
 4. Aby uzyskać pełny zwrot kaucji, opakowania powinny zostać zwrócone Dostawcy w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zmian będących następstwem ich eksploatacji. Zwrot pobranej kaucji następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Dostawcę opakowań zwrotnych, w ten sam sposób, w jaki była dokonywana opłata za kaucję lub na wskazane konto bankowe.
 5. Jeśli Subskrybent nie zapewni możliwości odbioru opakowań zwrotnych w przypadku rezygnacji lub po upływie 3 miesięcy od ostatniej dostawy, Dostawca ma prawo zatrzymać kaucję pobraną od Subskrybenta.

7 – Zasady zmiana cen produktów

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów produktów i dostaw, jak również zmiany ich cen w dowolnym momencie.
 2. Zmiana oferty produktów oraz cen dla Subskrybentów odbywa się nie później niż 14 dni od daty zmiany oferty produktów oraz cen na stronie www.mojeodostawy.pl
 3. Po wprowadzeniu zmian w ofercie produktów i cenach, Dostawca informuje Subskrybentów o nich drogą mailową na adres podany w zamówieniu, z informacją o dacie wprowadzenia zmian do subskrypcji.
 4. Brak odpowiedzi na powiadomienie o zmianach oznacza zgodę Subskrybenta na kontynuowanie zakupów. Subskrybent ma prawo w dowolnym momencie zmienić, wstrzymać lub anulować subskrypcję.

8 – Zasady dostaw i wysyłki

 1. Klient otrzymuje dokument sprzedaży w formie elektronicznej. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien wypełnić formularz zamówieniowy i wpisać nazwę i NIP firmy, a także zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od zrealizowania zamówienia.
 2. Dostawa zakupionych produktów na adres wskazany przez Klienta odbywa się zgodnie z harmonogramem dostaw MojeDostawy.pl, dostępnym na stronie internetowej www.mojedostawy.pl/dostawa/
 3. Wysyłka zakupionych produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu Klienta w zasięgu wysyłki MojeDostawy.pl, realizowana jest w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania płatności za zamówienie. Aktualny harmonogram dostaw jest dostępny na stronie www.mojedostawy.pl/dostawa/
 4. Podczas odbioru przesyłki Klient powinien zwrócić należytą uwagę na jej stan, w szczególności czy nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie. Jeśli Klient wykryje naruszenie przesyłki przed jej wydaniem, powinien zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo przewozowe spisania protokołu na okoliczność szkody powstałej w przesyłce oraz okoliczności jej powstania.
 5. Jeśli już po odbiorze przesyłki przez Klienta stwierdzono ubytek lub uszkodzenie nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

9 – Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy związane ze świadczeniem usług przez Dostawcę za pośrednictwem MojeDostawy.pl można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mojedostawy.pl lub zadzwonić na numer +48 517-665-155
 2. W wiadomości e-mail dotyczącej reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 3. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Klient otrzymuje odpowiedź na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub telefonicznie.
 4. Dostawca nie jest producentem towaru, zatem odpowiedzialność z tytułu jakości sprzedanego towaru ponosi producent.
 5. W zależności od sytuacji sposób zwrotu może być następujący:
  • Klient dostarcza zwracany towar do Dostawcy (osobiście lub wysyłkowo),
  • Dostawca odbiera zwracany towar, jeśli znajduje się w regionie Klienta (zwykle raz w tygodniu),
  • Klient otrzymuje zwrot wpłaconych środków na kartę płatniczą lub na wskazane konto bankowe.

10 – Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu MojeDostawy.pl są zgodne z polskim prawem. W przypadku niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. Przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego mają zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie.
 2. Wszystkie treści oraz regulamin serwisu MojeDostawy.pl są współtworzone z pomocą sztucznej inteligencji ChatGPT, udostępnione są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC BY 4.0). Oznacza to, że można kopiować, rozpowszechniać i wykorzystywać te treści, pod warunkiem uznania autorstwa.